Операции со воздухоплови

 • |

 Законот за воздухопловство врши поделба на воздухопловните дејности во кои се вклучени летачки операции со воздухоплови на:

 • јавен воздушен превоз
 • превоз за сопствени потреби
 • специјализирани услуги со воздухоплов
 • воздухопловно-спортски активности
 • обука на летачки персонал

АЦВ е надлежен орган за издавање на уверенија на воздухопловните субјекти за да вршат некоја од горенаведените воздухопловни дејности и да врши инспекциски надзор.

 Овластени субјекти на  воздухопловната  индустрија кои вршат дејност поврзано со  операции со  воздухоплови

 • CAA
 • |
 • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
 • |
 • Phone + 389 2 3114 046
 • |
 • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika