Инциденти

  • |

АЦВ има регулаторни надлежности поврзани со воздухопловните инциденти. 
Извршувањето на овие регулаторни функции опфаќа: организација на пријавувањето и испитувањето на инциденти во сите области од воздухопловството, надзор на воздухопловната индустрија за воспоставените процедури и систем за пријавување на несреќи и инциденти, анализа, евиденција и известување на воздухопловната индустрија и меѓународните организации за инцидентите и друго.

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika