Градежна инфраструктура

  • |
  Име на документ Бр.

1

Корисни информации за аеродроми, хелидроми, леталишта и терени CIV
2 Барање за издавање на согласност со услови за градба од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај CIV-SOGL
3 Барање за издавање на Уверение за аеродром или леталиште CIV-UV
4 Уписен лист за аеродроми CIV-REG-01
5

Уписен лист за леталишта

CIV-REG-02
6 Уписен лист за терени CIV-REG-03
7 Извод од регистарот на аеродроми леталишта и терени во Република Македонија и издадени Уверенија CIV-REG
     
  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika