Воздухоплови и нивна регистрација

  • |

АЦВ има регулаторни надлежности поврзани со безбедноста на самите воздухоплови.

Регулаторните функции на АЦВ во областа пловидбеност и регистрација на воздухоплови опфаќаат: издавање на сертификати за пловидбеност, одржување, регистрација на цивилни воздухоплови, сертификација на правни лица за градба, дизајн и одржување на воздухоплови и нивни делови, континуиран инспекциски надзор на сертифицираните субјекти и друго.

- Регистар на воздухоплови (20.11.2017)

  • CAA Macedonia
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika