Воздухоплови и нивна регистрација

  • |

АЦВ има регулаторни надлежности поврзани со безбедноста на самите воздухоплови.

Регулаторните функции на АЦВ во областа пловидбеност и регистрација на воздухоплови опфаќаат: издавање на сертификати за пловидбеност, одржување, регистрација на цивилни воздухоплови, сертификација на правни лица за градба, дизајн и одржување на воздухоплови и нивни делови, континуиран инспекциски надзор на сертифицираните субјекти и друго.

-Регистар на воздухоплови (11.07.2019)

-MK CAA Requirements for Flight Data Recorder Systems, Read-Out and Flight Data Analysis, Periodic calibration and conversion equations, FDR system maintenance and related to FDR system retention of documents

-Industry Guideline for the reporting of unapproved parts to type Certificate holders and regulatory Agencies

-Упатство за изработка на програма за техничко одржување на воздухоплови

-Обврзувачко информирање за Постојана Пловидбеност

- Барање за упис на воздухоплов без екипаж во регистар

- Оперативна директива за евидентирање на воздухоплови без екипаж

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika