Воздухопловна медицина

  • |

АЦВ има регулаторни надлежности поврзани со здравствената оспособност на персоналот во воздухопловстото и другиот стручен персонал на воздухопловната индустрија.

 

 

Извршувањето на овие регулаторни функции опфаќа: сертификација на лекари за воздухопловна медицина-АМЕ и на здравствени установи-АМС, извршување на првични лекарски прегледи, континуиран инспекциски надзор на сертифицираните лекари за воздухопловна медицина-АМЕ и на здравствените установи-АМС, инспекциски надзор на медицинските служби на аеродромите и друго.

ДОКУМЕНТИ:

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika