Навигација

  • |

АЦВ има регулаторни надлежности поврзани со безбедното давањето на услуги на воздухопловна навигација.

 

Регулаторните функции на АЦВ во областа навигација опфаќаат:
- сертификација на субјекти кои даваат услуги на воздухопловна навигација
  (АТМ услуги, МЕТЕО услуги, АИС услуги и ЦНС услуги), 
- одобрување на навигациони системи и нивни промени, 
- процедури на летање, 
- континуиран инспекциски надзор на сертифицираните субјекти кои даваат услуги на воздухопловна навигација, и друго.

Сите  информации содржани во  AIP на  Р.М  електронски  можат да  се  најдат на  линкот  на долунаведената  веб страна:

http://www.ead.eurocontrol.int

ДОКУМЕНТИ:

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika