Вести

 • |

Скопје, 01.12.2011


Известување за донесени подзаконски акти


Директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство ги донесе следните подзаконски акти :

 • Правилник за изменување на Правилникот за правила и постапки на летање на воздухопловите објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2011;
 • Правилник за изменување на Правилникот за начинот на вршење на превоз за сопствени потреби, како и посебните услови во однос на воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 159/2011) и
 • Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот кој врши работи во врска со утврдување на условите на летот и со постапките за подготвување на летот (FLIGHT DISPATCHER) објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр.161/2011.
 • CAA
 • |
 • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
 • |
 • Phone + 389 2 3114 046
 • |
 • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika