Вести

  • |

Скопје, 15.03.2012


Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Македонија и Медицински Факултет-Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје


Целта на овој Меморандум за соработка е да се создаде флексибилна правна рамка за соработка помеѓу Агенцијата и Факултетот на полето на воздухопловната медицина.

Соработката на која се однесува овој Mеморандум ги опфаќа областите и активностите кои се значајни за едукација на кадри за работа во областа на воздухопловната медицина, настава на студентите на Факултетот, научно -истражувачката дејност, развојната и стручно - апликативната дејност и сé другo што преставува заеднички интерес на страните.

Меморандум за соработка
  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika