Регулативи и директиви на ЕУ

  • |
   Регулативи и директиви на ЕУ ЕЗ бр.

1

Регулатива за кодексот на однесување за компјутерските системи за резервација 2299/1989
2 Директива за взаемно признавање на дозволи на персонал за вршење на должности во цивилното воздухопловство 91/670
3 Регулатива за заеднички правила за поставување термини на аеродромите во Заедницата 95/93
4 Регулатива за изменување на Регулативата (ЕЕЗ) бр. 2299/89 за кодексот на однесување за компјутерските системи за резервација 3089/1993
5

Директива за утврдување на основните принципи за водење на истрага при несреќи и инциденти во цивилната воздушна пловидба

94/56
6 Регулатива за одговорноста на воздушните превознzици во случај на несреќи 2027/1997
7 Регулатива за изменување на Регулативата (ЕЕЗ) бр. 2299/89 за кодексот на однесување за компјутерските системи за резервација (КСР) 323/1999
8 Директива за утврдување правила и постапки во однос на воведувањето ограничувања на работењето поврзани со бучава на аеродромите во Заедницата 2002/30
9 Директива во врска со оценувањето на и управувањето со бучавата во животната средина 2002/49
10 Регулатива за изменување на Регулативата (ЕЗ) бр.2027/97 на Советот за одговорноста на авиопревозниците во случај на несреќи 889/2002
11 Директива за известување за настани во цивилното воздухопловство 2003/42
12 Регулатива за заеднички спецификации за националните програми за контролата на квалитетот на воздухопловната безбедност 1217/2003
13 Регулатива за утврдување на правила за спроведување на издавање на уверенија за пловидбеност и заштита на животната средина и за воздухоплови и сродни производи, делови и уреди, како и за издавање на уверенија на проектантски и производствени организации 1702/2003
14 Регулатива за постојана пловидбеност на воздухоплови и воздухопловни производи, делови и направи, како и за одобрување на организациите и персоналот вклучени во овие задачи 2042/2003
15 Директива за собирање и размена на податоци за безбедноста на воздухопловите кои ги користат аеродромите на Заедницата и за управување со системот за информации/податоци 2004/36
16 Регулатива за утврдување на заеднички правила за обештетување и помош на патници во случај на забранет влез на патници во воздухоплов и на откажување или големо доцнење на летови и за укинување на Регулативата (ЕЕЗ) бр. 295/91 261/2004
17 Регулатива за утврдување на рамката за создавање на единствено европско небо 549/2004
18 Регулатива за давање на услуги во воздухопловната навигација во единственото европско небо 550/2004
19 Регулатива во врска со барањето за осигурување за авионски превозници и воздухопловни оператори 785/2004
20 Регулатива за утврдување на заеднички услови за давање на услуги во воздухопловната навигација 2096/2005
21 Регулатива  за утврдување на список на Заедницата на авиопревозници кои се предмет на забрана за работа во Заедницата и за информирање на патниците во авиосообраќајот за идентитетот на авиопревозниците кои работат и за укинување на член 9 од Директивата 2004/36/EЗ 2111/2005
22 Регулатива за утврдување на заеднички систем за наплата на услугите на воздухопловната навигација 1794/2006
23 Регулатива за таксите и давачките што ги собира Европската агенција за воздухопловна безбедност 593/2007
24 Регулатива која ги утврдува барањата за примена на протоколот за пренос на податоците за летот, со цел известување, координација и трансфер на летовите помеѓу контролните единици за воздушен сообраќај 633/2007
25 Регулатива која ги утврдува барањата за растојанието помеѓу говорните канали воздух-земја за единственото Европско небо 1265/2007
26 Регулатива за утврдување правила што спроведуваат вклучување на информации за настани во цивилното воздухопловство, разменети во согласност со Директивата 2003/42/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот, во централниот регистар 1321/2007
27 Регулатива за утврдување на извршните правила за ширење на информации до заинтересирани страни за појавите во цивилното воздухопловство споменати во член 7(2) од Директивата 2003/42/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот 1330/2007
28 Регулатива за заедничките правила во областа на цивилното воздухопловство и воспоставувањето на Европската агенција за безбедна воздушна пловидба, како и отповикување на Директивата 91/670/ЕЕЗ на Советот, Регулативата (ЕЗ) бр. 1592/2002 и Директивата 2004/36/ЕЗ 216/2008
29 Регулатива за заеднички правила во полето на обезбедувањето на цивилното воздухопловство и за укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 2320/2002 300/2008
30 Регулатива за воспоставување систем за контрола на безбедноста на софтверот што треба да се спроведе од давателите на услуги во воздушната пловидба и измена и дополнување на Анекс II кон Регулативата (ЕК) бр. 2096/2005 482/2008
31 Регулатива за утврдување мерки за спроведување на заеднички основни стандарди за воздухопловно обезбедување 820/2008
32 Регулатива за заедничките правила за вршење на воздухопловните услуги во заедницата (преработена) 1008/2008

33

Регулатива за измена на Регулативата (ЕС) Бр. 300/2008 на Европскиот парламент и на Советот, во однос на спецификациите за националните програми за контрола на квалитетот на полето на безбедноста на цивилното воздухопловство 18/2010
34 Регулатива за Кодекс на однесување во врска со компјутеризираните системи за резервации и повлекување на Регулативата на Советот (ЕЕС) Бр. 2299/89 80/2009
  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika