Ратификувани меѓународни договори

  • |
  Назив на документот Службен весник
1.1 Меѓународна конвенција за цивилно воздухопловство (Чикашка конвенција) Чикаго 1944  15/54
1.3 Договор за транзит во меѓународниот воздушен сообраќај (ИАСТА)  
1.2 Конвенција за меѓународно признавање на права на воздухоплови, Женева 1948 7/91
1.4 Конвенција за кривични и други дела извршени во воздухоплови  Токио 1963  47/70
1.5 Конвенција за сузбивање на незаконски дејствија вперени против безбедноста на цивилното воздухопловство Монтреал 1971 33/72
1.6 Конвенција за спречување на незаконито грабнување на воздухоплови, Хаг 1970 33/72
1.14 Закон за ратификација на спогодбата меѓу Европската заедница и  Република Македонија за некои аспекти на воздушниот сообраќај 127/06
1.12 Закон за ратификација на мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и мисијата на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за основање на Европска заедничка воздухопловна област

27/07

98/09

1.9d Закон за ратификација на протоколот за утврдување на пречистениот текст на Меѓународната конвенција на Еуроконтрол за соработка во безбедноста на воздушниот сообраќај од 13 Декември 1960 со разните измени и дополнувања 102/00
1.11 Закон за ратификација на Мултилатерална спогодба за надоместоци за прелети 37/98
1.13 Закон за ратификација на Конвенција за изедначување на одредени правила во врска со превоз по воздушен пат, во Монтреал 28 Мај 1999 25/00
1.16 Закон за ратификација на Конвенција за обележување на пластични експлозиви со цел за нивно откривање, во Монтреал 1 Март 1991 21/98
1.18 Спогодба за трговија со цивилни воздухоплови 96/05
  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika