Подзаконски прописи за воздушен сообраќај

  • |
Број Назив на документот Бр. На службен весник
2.1

Уредба за субјектите, условите и начинот на лансирање на ракети против градоносни облаци

бр. 39/12
2.2 Правилник за правила и постапки на летање на воздухопловите бр.26/18
бр.94/19
бр.203/19 
2.3 Правилник за начинот и правилата на летање со едрилици бр. 162/12
2.4 Правилник за начинот и правилата за скокање со падобран бр. 153/13

 

2.5 Уредба за принципите по кои се води истражувањето на несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани на цивилни и државни воздухоплови како и начинот на нивно пријавување

бр.137/10

бр.81/19

2.6 Правилник за правилата за утврдување на листата на превозници кои се предмет на оперативна забрана

бр. 2/19

бр. 113/19

2.7

 

 

Одлука за формирање на Комитет за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти

бр. 49/12

бр.73/18

2.7А

Решение за именување на  членови на КИНСИВ 19.18

бр. 19/18

2.9  Уредба за условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета во македонскиот воздушен простор

бр. 187/17

бр. 152/18

2.10 Правилник за начинот на вршење на специјализирани услуги со воздухоплов и посебните услови во однос на воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење

бр.159/07

бр.122/13

бр.121/15

бр.68/18

бр.113/19

2.11 Уредба за посебните услови, начинот и постапката за добивање на одобрение за летање бр. 38/13

бр.131/15

бр.131/16

бр.152/18

Консолидиран текст

2.12 Правилник за начинот на вршење на превоз за сопствени потреби, како и посебните услови во однос на воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење бр. 90/09
бр. 49/11

бр. 159/11

бр. 122/13

 

2.13 Правилник за начинот и правилата на летање со крила за слободно летање

бр.217/16

бр.122/19

2.14 Правилник за начинот и правилата на летање со балони бр.134/08
2.15

Правилник за услови и начин на организирање на воздухопловни манифестации

бр.87/12

бр169/16

2.16 Правилник за начинот и правилата на моделарство бр.134/08
2.17 Правилник за посебните услови, начинот и правилата за организирање на натпревари

бр.161/13

бр.169/16

бр.119/19

2.18 Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на специјализирани услуги со воздухоплов и воздухопловно спортски дејности, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши работи на инспектор

бр.41/17

бр.119/19

2.19 Правилник за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за работа за вршење на воздушен превоз за сопствени потреби бр.80/13
2.20 Правилник за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверение за работа за вршење на специјализирани услуги со воздухоплов бр.51/13
2.21 Правилник за организацијата на работното време, времето на летање и времетраењето на одморот на членовите на екипажот на воздухоплов

бр. 13/15

бр. 199/19

2.22 Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на  надзор на заштитата на патничките права во воздушен сообраќај, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши работи на инспектор

бр.215/16

бр.119/19

2.23 Уредба за начинот , организацијата и субјектите на потрага и спасување на воздухоплов бр.36/13
2.24 Правилник за начинот на вршење на јавен воздушен превоз како и посебните услови во однос на потребниот персонал, воздухопловите,опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење

бр.185/19

 

2.26 Правилник за начинот и правилата на летање со ултралесните летала(микролесните) и моторизираните крила

бр. 106/07

бр.170/16

бр.126/19

2.27 Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на  инспекциски надзор и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши инспекциски надзор на јавен воздушен превоз  

бр.179/19

 

2.28 Уредба за начинот и постапката за враќање и присилно слетување на воздухоплов кој се приближува кон подрачје на забранета, условно забранета или опасна зона или лета низ неа бр. 08/12
2.29 Правилник за начинот и условите за лансирање на ракети и други;летачки објекти за научни, спортски и други цели што можат да ја загрозат безбедноста на воздушниот сообраќај бр. 134/08
2.30 Програма за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за потикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници за период од 2012-2014 година бр.42/12
бр. 97/12
2.30а  Програма за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за потикнување и развој на воздушниот            сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници за период од 2015-2018 година бр. 167/14
 
2.31 Уредба за начинот и поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од корисниците на финансиската поддршка

бр. 176/14

бр. 114/18

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika