Подзаконски прописи за персонал во воздухопловството и друг стручен персонал

  • |
Број Назив на документот Бр. На службен весник
 3.1 Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на авиони
бр. 44/08
 
бр. 39/09

бр. 54/10

бр. 113/12

бр. 186/18

(Важи до 1 октомври 2020)

3.1А Правилник за екипаж на воздухоплов

бр. 87/19

(Важи од 1 октомври 2020)

 
 
 
3.2 Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот на контрола на летање      

 

бр. 129/17

бр. 89/18

бр. 177/18

бр. 158/19

3.2A Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот на контролата на летање (Важи само за помошник контролор)

бр. 86/10

бр. 60/13

бр. 27/15

бр.65/15

бр.54/17

3.3 Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и властувања на воздухопловно-техничкиот персонал за одржување на воздухоплови

 

бр.199/18  

бр.197/19  

3.4 Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и властувања на персоналот за поставување, одржување, контрола и мониторирање на техничките средства, уредите и опремата за давање на услуги на воздухопловна навигација

бр. 73/09

бр. 139/18

бр. 111/19

3.5

Правилник за стручно оспособување, роверки, дозволи и овластувања на пилоти на хеликоптери

бр. 121/09

(Важи до 1 октомври 2020)

3.6 Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на инженери-летачи бр. 99/10
3.7 Уредба за посебните услови начин и постапка на утврдување на здравствената способност на персоналот во воздухопловството, роковите на важење на лекарските уверенија и посебните услови што треба да ги исполнуваат здравствените установи и овластен лекар поединец за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството  

бр.49/08

бр.87/11

бр.169/13

важи за класа 1 и 2 до октомври 2020 година

бр.22/19

 

3.8 Правилник за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал бр.67/12
3.9 Правилник за форма, содржина, евиденцијата и начинот на издавањето и одземањето на службената легитимација на воздухопловниот инспектор

бр. 153/13

бр. 103/19

3.10 Правилник за стручно оспособување, проверки и уверенија за стручна оспособеност на кабински персонал на воздухоплов

бр. 150/12

(Важи до 1 октомври 2020)

3.12 Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот кој врши работи во врска со утврдување на условите на летот и со постапките за подготвување на летот (FLIGHT DISPATCHER)

 

бр. 161/11

бр. 108/12

бр. 09/16

3.13

Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на персоналот во  воздухопловството и другиот стручен персонал

бр. 179/11

бр.90/16

3.14 Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на балони

бр. 38/12

(Важи до 1 октомври 2020)

3.15 Правилник за стручно оспособување на друг стручен персонал

бр. 60/13

бр.123/15

бр.155/16

3.16 Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на едрилици

бр 108/12

бр.118/13

бр.131/17

(Важи до 1 октомври 2020)

3.17

 Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на падобрански персонал

бр.172/13
3.18 Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот за метеоролошко обезбедување на воздушниот сообраќај

бр. 14/11

бр. 158/19

3.19 Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на крила за слободно летање   
бр. 93/17
 бр. 230/18
 
3.20

Правилник за критериумите за овластување на лица за испитувачи во листата на воздухопловни стручњаци

(одредбите за летачки персонал важат до 1 окотмври 2020)

бр. 44/07
бр. 45/09
3.20А

Правилник за критериуми за испитувачи

(одредбите за летачки персонал важат од 1 окотмври 2020)

бр. 203/19

 

3.21 Правилник за стручно оспособување, проверки и уверенија за стручна оспособеност на персоналот кој врши подготовка и издавање на воздухопловни информации, карти, публикации и процедури на летање

бр. 85/07

бр. 54/17

 

3.22 Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволите и овластувањата на пилоти ултралесните летала (микролесните) и моторизираните крила

бр. 106/07

бр. 112/12

бр. 170/16

3.23 Правилник за стручно оспособување, проверки и уверенија за стручна оспособеност на персоналот за регулирање на проток на сообраќај бр. 12/08
3.24 Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на стручното оспособување на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши работи на инспектор

бр. 215/16

бр. 10/19

3.25 Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на здравствената способност на персоналот во воздухопловството, медицинските служби на аеродром, овластените здравствени установи и овластените лекари поединци-АМЕ, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши работи на инспектор за воздухопловна медицина

бр. 215/19

 

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika