Подзаконски прописи за воздухопловите

  • |
Број Назив на документот Бр. На службен весник
4.1 Правилник за посебните услови за проектирање и градба на воздухоплов и измена на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов, техничка контрола на градбата и изработка на техничко-технолошка документација, испитување за оцена на сообразност и начинот и постапката на утврдување на пловидбеност, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверенијата за градба, за тип, пловидбеност, бучава и емисија на гасови

бр. 141/17

бр. 75/18

бр. 119/19

4.2 Правилник за начинот и местото на обележување на воздухоплови регистрирани и евидентирани во Република Македонија со знаците за државна припадност, регистарските ознаки и другите ознаки

бр.13/15

бр.21/18

бр.119/19

4.3 Правилник за посебните услови за градба и одржување на падобрани

бр.153/13

бр.110/18

бр.119/19

4.4 Правилник за максимално дозволена јачина на бучава односномаксимално дозволено количество емисија на гасови кои се создаваатпри полетување, во текот на летот и при слетување на воздухоплови бр.119/10
4.5 Правилник за градба, утврдување на пловидбеност и одржување на крила за слободно летање     

бр. 217/16

бр. 125/19

4.7 Правилник за формата, содржината и начинот на водење на  Регистарот на воздухоплови, како и податоците што се доставуваат до Централниот регистар на Република Македонија

бр.20/11

бр.66/19

4.8 Правилник за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање и промена на уверението за регистрација на воздухоплови

бр.24/11

бр.77/14

бр.119/19

4.9 Правилник за начинот на водење на евиденција на воздухоплови кои не се по ICAO стандарди како и за аматерски градени воздухоплови

бр.47/12

бр.52/14

бр.119/19

4.10 Правилник за начинот на одржување и техничка контрола на одржувањето на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов, изработка на техничко-технолошка документација за одржувањето и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за исполнување на условите за одржување на воздухоплови

 

бр.139/17

бр.75/18

4.11 Правилник за условите и надзор на градбата и начинот на утврдување на пловидбеност на ултралесните летала (микролесните) и  моторизираните крила

бр.159/07

бр. 13/15

бр.119/19

4.12 Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење инспекциски надзор и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши инспекциски работи од областа на воздухопловите, нивната градба, одржување и пловидбеност

бр.15/19

бр.175/19

  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika