Подзаконски прописи за аеродроми и аеродромски услуги и за сигурност (security)

  • |
Број Назив на документот Бр. На службен весник
5.1

Уредба за условите за безбедност на воздухопловно пристаниште и правилата за начинот на вршење на работите поврзани со обезбедување од дејствија на незаконско постапување (Aviation Security)

бр. 26/16

бр. 107/17

5.2

Правилник за посебните услови за планирање, проектирање, изградба и реконструкција на аеродром

бр. 143/09

бр. 156/12

5.3

Правилник за начинот на користење, држување и контролирање на површините за маневрирање, платформите, објектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродромот

бр.191/15
бр.172/16
5.4

Правилник за начинот на обележување на површините за маневрирање, платформите и други површини на аеродром односно летали

бр.151/07

бр. 96/10

бр. 148/12

5.5 Правилникот за условите за поставување, градба и обележување на објекти, инсталации и уреди во зоната на аеродром, објекти и уреди за контрола на летањето, и објекти надвор од зоната на аеродромот кои што можат да влијаат на безбедноста на воздушниот сообраќај и условите и начинот на обработка на земјиштето во зоната на аеродромот и земјиштето во негова непосредна близина

бр.130/07

бр.156/12

бр.149/15

5.6 Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистар на аеродроми, регистар на леталишта и евиденција на терени

бр.151/07

бр.196/18

бр.136/19

5.7 Правилник за услови и начин на давање на аеродромски услуги од страна на службите за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта и снабдување на воздухопловите со гориво и мазиво

бр. 67/12

бр.148/12

5.8 Правилник за услови и начин на организирање на противпожарно-спасувачко обезбедување на аеродром и леталиште и давање на аеродромски услуги од страна на противпожарно-спасувачка служба на воздухопловно пристаниште бр.134/10
5.9 Правилник за услови и начин на организирање на медицинско обезбедување на аеродром или леталиште и давање на аеродромски услуги од страна на службата за итна медицинска помош нa воздухопловно пристаниште бр.134/10
5.10 Правилник за условите за безбедност на воздушниот сообраќај за користење на терен и за начинот и условите за одржување на леталиште

бр.151/07

бр.196/18

5.11 Национална програма за олеснување на превозот  во воздушниот сообраќај бр.163/18
5.12 Национална програма за обука за обезбедување од дејствија на незаконско постапување на Република Македонија бр.19-3766/1 од 24.11.2009 
5.14

Одлука за висината и начинот на утврдување на делот од надоместокот за обезбедување од дејствија на незаконско постапување и на делот од надоместоците за користење на аеродромска инфраструктура 

 бр. 154/09 (Со важност до 01.03.2010)

5.15 Одлука за престанок и давање на времено користење на недвижни ствари - леталишта од Агенцијата за цивилно воздухопловство на единиците на локалната самоуправа бр.139/08
5.16 Одлука за преобразба на Јавното претпријатие за аеродромски услуги Македонија - Скопје во акционерско друштво во државна сопственост бр.35/08
5.18 Одлука за формирање на Национален комитет за олеснување                                                                                        бр.169/17
5.19 Одлука за формирање на Национален комитет за обезбедување бр.168/17
5.20 Правилник за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување, промена и пренос на уверението за исполнување на условите за безбедно користење на аеродром или леталиште

бр.127/14

бр.157/19

5.21 Национална програма за обезбедување на цивилното воздухопловство           бр 14/2 од 12.03.2019 год.
5.23 Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на инспекциски надзор на аеродроми, леталишта, терени и на давањето на аеродромски услуги и посебните услови кои треба да ги исполнува лицето за да врши инспекциски работи

бр.163/13

бр.215/16

5.24 Одлука за престанок и давање на користење на недвижни ствари бр.23/08
5.25 Национална програма за контрола на квалитетот на воздухопловната безбедност на Република Македонија бр.83/1 од 31.03.2015     бр.46/1            од 29.8.2018
5.26 Одлука за престанок и давање на користење на недвижна ствар -бетонска подлога за хелокоптер на аеродромот Александар Велики Скопје од Агенцијата за цивилно воздухопловство на Министерството за одбрана бр.137/08
5.27 Одлука за престанок и давање на користење на недвижна ствар - хангар во општина Струмица од Агенцијата за цивилно воздухопловство на општина Струмица бр.137/08
5.28 Уредба за правилата за доделување на слотови бр.121/10
бр.125/10
5.29 Уредба за мерките и процедурите за олеснување во цивилното воздухопловство

бр.50/11

бр. 36/13

бр. 26/16

бр. 37/18

ДОКУМЕНТИ:
  • CAA
  • |
  • Dame Gruev 1, 1000 Skopje
  • |
  • Phone + 389 2 3114 046
  • |
  • Fax + 389 23 115 708

developed by artistika